VASÁRNAPI ISKOLA

VASÁRNAPI ISKOLA VEZETÖJE:
FÁBIÁN ERZSÉBET, Nt. ASSZONY

“Engedjétek, …hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek.”

“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fíúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtarsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme , én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28:18-2O

A 20. Század végén vagyunk, amikor a gyermeknevelés körüli dilemmák az egeket érik. Ujabbnál ujabb tanok látnak napvilágot, melyek sok esetben ellentmondanak egymásnak. Gyermekeink a sokszorozott
ellentmondások következményeinek vannak kitéve naponta. A hitben való járás a modern világban nagyon
fellazúl, s e miatt a hitrevágyó, hitrenevelő szülők sok esetben nyílt ellentmondásban kerülnek gyermekeikkel. Olyan ez az állapot, mint egy dzsungel. Nekünk felnőtteknek is nehéz eligazodni benne, hát még a gyermekeinknek? Ezért fontos az igaz hit most jobban mint valaha. Hinni kell elöször magunkban, hogy a HITET hittel tudjuk átadni gyermekeinknek. Gondoljuk el, mit érezne gyermekünk, ha rájönne , hogy már nekünk, a szüleinek sem hihet? Pedig az ő szemében mi vagyunk Isten követei és számukra az Istenhez vezető út. Ezt az utat pedig nekik is éppúgy mint nekünk, a biblia tanításai mútatják. Jó magam, s tanító társaim számára is a biblia szolgál alapúl az útmutatásban.

Isten igéje tele van útmutatással az élet mindenféle körülményeire, vígasztalással, és számtalan lelki erőforrással. Mennyire jó ehhez a forráshoz járúlni, meríteni belőle, attól felfrissülve, de már új erővel tovább haladni életünk küzdelmes utjain. Mennyivel inkább gyermekeink lelki növekedéséről gondoskodva, részükre alapot, talajt nyújtani, amibe elvetődik a hit magja, ami később szilárdan megáll és gyümölcsét meghozza amint ők is hasonlóképpen merítenek az élet forrásából, lelkük erősitéséül. Be kell lássuk, hogy mennyivel nehezebb a mai gyermekek helyzete amint a társadalommal szembesítődnek a huszadik század számtalan kísértéseivel és küzdelmeivel.

A maga munkáját terjeszti ki Jézus tizenkét tanítványa által még sokkal szélesebb körre.Mi mint Krisztus egyházának tagjai, ugyanazt az örömhírt kell gyermekeink felé hirdetnünk, amellyel Ő járta a világot és ugyanazokat az áldásokat kell szétsugároznunk, amelyek Őbelőle áradtak. Azóta is ez volt Jézus minden tanítványának a dolga ebben a világban. Különben, a gyermekek lelki szükségleteit miből fogják kielégíteni. S akármilyen helyzetben az ige tanítása, a hit szilárdsága, a remény fenntartása és a szeretet lángja gyermekeink erőforrásaivá válnak életükben. Ezt tekintjük Vasárnapi iskolánk elsőredü kötelességének. Igei anyagok tanítását velejáró vizuális anyagokkal szinesítjük. Ez elősegíti a lecke megtartását. Az igei tanúlmányokon kívűl fontos szerepet tőlt be az énekek tanítása, amit gyülekezeti alkalmakkor előadnak a gyermekek. Mindezt kibővitjük szelektált kézimunkákkal is. Minden év Szeptemberében ujrakezdjük a nyári szünidő után a vasárnapi hittan oktatatást, ami egy időben van az istentiszelet ideje alatt.. Meleg szeretettel fogadunk minden gyermeket akik részt szetetnének venni.

Köszönet mindenkinek akik ebben a nagy munkában segítettek és résztvettek.