10. ÉVFORDULÓ

Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Zsol. 100:2

HÁLAADÁS, KÜLDETÉS, ÉS SZOLGÁLAT

Kedves Testvéreim!

Nagy esemény egyházunk és a vancouveri magyarok életében gyülekezetünk 10. éves megalakulásának rendezvénye. Lélekemelő valóság, hogy együtt ünnepelhetünk a Csendes Óceán partjáról érkező magyar testvér egyházak Lelkészeivel, Gondnokaival, Presbitereivel, Delegátusaival és Kedves Mindnyájatokkal!

Nem volt könnyü az elmúlt tíz esztendő útján való haladás és szolgálat megalakulásunktól kezdve a mai hálaadásig. Ez az idő megpróbálta hitünket, testi és leleki energiánkat, de megerősített. Bebizonyitotta Isten, hogy az Őt követőket megsegíti, megáldja és védő karjaiban hordozza. Mindenben az Úrra hagyatkozzunk, úgy egyéni, mint gyülekezeti életünkben. Nem egyszerü és kicsi dolog az, amit mi most együtt ünnepelünk. 10 év alatt gondoljátok el, mennyi kicsiny magyar templom ajtaja bezárult az Amerikai Kontinensen és örökre elnémultak harangjai….

A Zsoltárok Könyve tele van Isteni bíztatással, szerető és védő gonviseléssel mindazok számára, akik Őt követik. Ebben a hitben vívtuk meg mindennapi harcunkat, a hit harcát. Az idő rábizonyította, hogy kedves az Úr elött szolgálatunk. Mindig kiemelt bennünket a nehéz és megpróbáltatott időkben és szerető karjaiban hordozta a Vancouveri Magyar Református Egyház gyülekezetét. Isten megáldotta gyülekezetünket, hűséges, áldozathozó, szorgalmas és Istenfélő egyháztagokkal, szerető szívü pártoló tagokkal és testvérekkel.         Ma, hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazok a testvérek felé, akikkel együtt, közösen, egy szívvel-lélekkel elindult ez a kis gyülekezet és gyülekezetünk minden tagjai felé akikkel együtt tovább visszük Istentől rendelt küldetésünket. Istentől van elhivatásunk és örökségünk a kijelölt helyünkön: Szolgálni Istent és népét. Imádságos szívvel hordozni         magyar testvéreinket, törődni és segítséget nyújtani mind azok számára akik igénylik szolgálatunkat. Felelőséggel tartozunk Istennek a ránk bizottakkal: családunk, hivatásunk, gyülekezetünk, népünk ápolása. Isten számonkéri mindnyájunktól mind azt amit Jézus nevében cselekedtünk, vagy amit elmulasztottunk.

Megmaradásunk útja nem a magunk egyéni célok szükségei kielégítésére való erőszakos igyekvés növekedésében van, hanem a 10 éves missziói küldetésünk mérföld köve, a hit, a hűség és kitartás megvalósítása és az elöttünk álló szolgálatok további felelőséggel járó elvégzése. Ehhez a missziói szolgálathoz kérjük Isten további áldását, testi-lelki erőt, kitartó hitet, bölcsességet és hosszútűrést, valamint kegyelmi időt Igéjének továbbadásához.

2006-ban a világ magyarsága új történelmi lapokat ír, amikor megemlékezik nemzetünk szent ügyéről, az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójáról. 2006-ban szólaljanak meg a harangok azok emlékére és tiszteletére akik életüket vesztették a haza , a szabadság érdekében. Szóljanak a harangok a sebesültek, gyászolók és árván maradtak tiszteletére és elismerésére. Szenvedésük nem volt hiába való és hálát adva Istennek, azóta felszabadult hazánk az idegen elnyomás alol. Mi, vancouver és környéke magyarjai induljunk ki ma, e 10. éves jubileumi alkalomból, avval a hittel, reménységgel, „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!” Vigyétek el ezt a bátorítást magatokkal és osztjátok meg másokkal. Legyünk a reménység népe ebben a reménytvesztett világban!. Szívből kívánom, hogy 2006-ban legyenek istentiszteleteink áhitai, kultúrális és egyházi összejövetelek Istennel és népünkkel való közösséggyakorlás áldott alkalmai.

Legyen ez az ünnep egy kezdő pont a békességre, megértésre, összetartásra és egymás iránti szeretet gyakorlására. – Isten minket így segéljen.

Krisztus szolgálatában,

Fábián Lajos Lelkipásztor


Lelkes Ilonka
Tíz hosszú esztendő
Szülőföldtől távol, messzi idegenben
Egy fiatalember új életet kezdve
Élte a napjait szorgalmas munkával
Egyetértésben embertársaival.

Kenyerét kereste üvegtechnikával
Később találkozott egy szép magyar lánnyal
Házasságra keltek, Istenszeretetben
Az Urat dicsérték minden teendőben.

Megáldotta Isten a házasságukat
Két szép leánykával meg is gyarapodtak.
Miután egy napon meghívás érkezett
A fiatalember – engedelmeskedett.

Az Úr szólította kedves gyermekét
Lépjen a nyomába, kövesse Mesterét,
Hirdesse az Igét szívvel és lélekkel
Istenbe vetett meggyőződéssel.

Nagy segítség volt ebben élettársa
Beültek mindketten az iskolapadba.
Fiatal barátunk teológiára
Élettársa viszont, hitoktatásra.

Dolgoztak kéz-kézben tiszta lelkülettel
Szolgálták az Urat szívvel és lélekkel,
Megalakítottak egy gyülekezetet
Istenkövetésre buzdítva a népet.

Tetterő bőven volt az összejöttekben
Bizalom s erős hit a vezetőjükben.
Vendég fogadása nem okozott aggályt
A papné vezette a közös összefogást.

Jártak itt püspökök és államvezetők,
Előadó papok és nagy egyházfők,
Jöttek ők Erdélyből és Magyarországból,
Nagy Amerikának egy-egy államából.

Holland testvérek ajtaik feltárták
A kis közösséget magukhoz fogadták.
Istentiszteletük békés nyugalomban
Ünnepelték a szép, holland templomban.

Isten dicséretük őszintén szívből jött.
A fiatal közösség egyre erősödött,
Mindenki egyformán szorgosan dolgozott
Vezetővel együtt hittel imádkozott.

Megpróbálta őket egy válságos helyzet
Mikor a kísértő közéjük rejtezett
Rendet megzavarta, lelkeket bolygatott
A gyülekezetben bomlást indított.

Az Atya segítette hűséges gyermekét –
Lábra állította a kis közösségét.
Védelmezi, óvja az igaz lelkeket
Megjutalmazza a hű keresztyéneket.

Mind a kettőjükben hit, szeretet, remény
Velük van az Isten nehézség idején,
Mutatja az utat – fogja a kezüket
Mint vezessék ők is gyülekezetüket.

Göröngyös utakon tíz hosszú esztendő
Kereszthordozása – gerincerősítő.
Nem csak tetterejük – hitük nőtt az Úrban
Erősítve őket a továbbiakban.

Hirdetik az Igét hittel szeretetben
Míg egy ember akad – gyülekezetükben,
Az Igaz útról ők soha le nem térnek –
Krisztust követik, amíg csak élnek


2006 JUBILEUMI ÉV GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBEN

Fontosabb események:

Január 27 este 7 óra – Ökomenikus Istentisztelet, gyülekezetünk a házigazda. Női körünk szeretettel várta a jelenlévő vendégeket.

Február 26 – Évi közgyűlés.

Április 1 – Húsvét előtti sütemény vásár a templom alsó helyiségében.

Április 16 – Húsvét – ünnepi istentisztelet, Úrvacsora.

Május 6 – Nyugati Egyházmegyei Közgyűlés Vancouverben.

Május 7 – Gyülekezetünk 10 éves jubileuma, ünnepi istentisztelet a templomban, ebéd majd program a Magyar Kulturális Otthonban.

Június – A Nt. Asszonyt megoperálták, 2 hónap pihenésre volt szüksége. Istennek kegyeletéből testi–lelki erőt kapott az augusztusban megrendezett piknikhez. Betegsége ellenére érezte, hogy ott kell lennie segíteni, szolgálni.

Július 23 – Konfirmáció és ebéd. Laczkó Dóra és Laczkó Zsófia hitükről tette vallást a gyülekezet előtt.

Augusztus 6 – Piknik. Az Abbotsfordi és a Seattle-i testvérgyülekezetekkel közösen finom ételek mellett egy kellemes napot töltöttünk el.

Október 20–25 – Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából számtalan rendezvény, előadás, koncert, ünnepi megemlékezés megrendezésére került sor. Gyülekezetünk lelkésze személyesen képviselte a gyülekezetet ezen ünnepi alkalmakkor.

November 18 – Nt. Szabó Sándor püspöki felszentelése. Gyülekezetünket lelkészünk képviselte. Lélekben felemelő ünnepi alkalom, amikor 14 magyar lelkész áldást ad az új püspök szolgálatára.

December 2 – Gyülekezetünk bazárja. A rossz idő ellenére Isten áldást adott, sokan jöttek és támogatták bazárunkat. Fáradságos munkánknak eredménye volt. Isten ismeri a mi szükségeinket.

December 17 – Gyertafényes Istentisztelet ebéddel. Vendégeink a vancouveri Youth Symphony tagjai voltak.

December 25 – Karácsony. Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora.

December 31 – Az Abbotsfordi Magyar Misszió évzáró rendezvénye. Este 7 órakor hálaadó Istentisztelet, Úrvacsora, Szeretet Vendégség (Smorgasboard). Éjjel 12-kor a Himnusz eléneklése után Isten kegyelméből boldog új évet kívántunk, és Isten támogatását kérve léptünk be a 2007-es új esztendőbe.

Áldás-Békesség