MISSZIÓI KÜLDETÉS

MISSZIÓS KÜLDETÉSÜNK ALAPELVEI

Gyülekezetünk Istentől nyert küldetésének alapelvei a következők:

  • A Vancouveri Magyar Református Egyháznak a hívek szerető és egymással törődő gyülekezetének kell lennie a Szentlélek vezetése által.
  • Hirdetnie kell a Jézus Krisztusban adatott megváltásról szóló evangéliumot, a Jóhírt.
  • Tanítania kell a keresztyén élet alpjait és forrását oly módon, ahogyan az Isten a Bibliában kijelentette.
  • Isten gyülekezetévé kell válnia és a szeretet Lelkének egységében rendszeresen össze kell gyűlnie avégre, hogy növelje és szolgálja Krisztus ismeretét -istentiszteletei, tanítása, mindennapi szeretetgyakorlása, testvérisége és imádkozása által.
  • Építenie és épülnie kell olyan közösségben, amely a szeretet és türelem Lelkének egységében jár.
  • Szolgálnia kell az emberi közösségünket, hazánkat és a világot a többi keresztyénnel való összefogás által is.

Jézus azt tanítja nekünk: “Menjetek el tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet” Máté 28:18.Jézus tanítása feltételes igéretével egybefonódik, amikor tovább tanítja a tanítványokat: “hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig ” Máté 28:20. Ez a küldetés szól nekem ,neked és mindnyájunknak. A kereszténység mindenkori feladata az evangélizáció, vinni továbbaz evangélium öröm üzenetét minden aminek kiemekledõ lényege a János 3:16-18. terjedõ versében:”

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz õbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”

Mindezek mellett Jézus példát mutatott a világnak életével is és törõdött az emberiség törékeny testi – lelki ápolásával. Semmi nem volt túl kicsiny sem nagy feladat számára és szolgálatra készen állt mindenkor. Ezt a küldetést próbáljuk mi is betölteni és szeretettel szolgálunk, ami emberi erõnkbõl kitelik. Templomunk még nincs, de van MISSZIÓNK úgy magyar mint kanadai testvéreink felé, bárhol is legyen az: Vancouver és környéke vagy Abbotsford.

2000 Június 25-e nevezetes dátum az abbotsfordi hívõk életében. Ezen a napon idította elegyházunk a Vancouveri Magyar Református Egyház az abbotsfordi Magyar missziós szolgálatát. A hónap utolsó vasárnapján délután 3 órakor a Holland Bethel Reformed Church ad otthont a Magyarnyelvü istentiszteletek megtartására, ahol Nt. Fábián Lajos egyházunk lelkésze boldogan szolgál. A Nt.úr szolgálata önkéntes, honorárium és fizetés nélküli a mai napig. Templomunk még nincs, de van missziónk!

A Vancouveri Magyar Református Egyház Gyülekezete, Vezetõi közösen a Lelkész Házaspárral a10 Éves Jubileumi Missziónkat abban látta megörökíteni, hogy “Jézus Élete” címû Magyar-Angol nyelvûfilmet elöször azok kezébe dijmentesen ajándékozzuk mindazoknak akik ma, 2006 Május 7-én megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és velünk együtt ünnepelnek. A cél az, hogy amikor otthonaitokba visszatértek és a film megtekintése után még gazdagabbá váljatok lelkiekben. Imánk ,hogy a film üzenete termõ talajra találjon szívetekbe- lelketekbe. Köszönetet mondunk a Campus Crusade for Christ – keresztyén egyesületnek, Dr. Csabai József közremûködése és fáradozása ez ügyérdekáben akik nagyban hozzájárultak e film hivatalos engedélyezéséhez, forgalmazásához és lehetõvé tették ezt az áldott ajándékot számotokra. Ez a féle Misszió az elsõ alkalom a Csendes Óceán partján élõ Magyar közösségek történelmében.

A film megtekintése után szivesen vesszük véleményeiteket, adjátok tovább és ezen keresztül te is áldássá válsz.

Fõleg a mai világban kivált szükségünk van lelki-testvéri közösségre, Istenben vetett hitünk által reménységre, erõsítésére. Egyedül Õ az Úr, Királyok Kirája, aki ezer even át hûséges maradt Magyar Népünkhöz, és áldozatot hozott az emberiség üdvözsége érdekében.

Kedves Testvérek, Honfitársak, Barátok! Kérünk és bíztatunk benneteket, álljatok mellénk, segítsetek továbbvinni a Vancouveri Magyar Misszónkat. A ” Jézus Élete ” címü filmre szívbõl jövõ önkéntes adományokat szeretettel elfogadunk. Az adományokra az év zártával hivatalos Income Tax elismervényt adunk. A boritékot, vagy csekket sziveskedjen kitölteni a:

Hungarian Reformed Church of Vancouver névre és
7159 McKay Ave. Burnaby , BC . V5J 3S6.
egyházunk hivatal címére eljuttatni: Isten áldja meg a jó szívû adakozókat!


Dear Friends,

The mission of our congregation is a responsible task, especially today when the Christian Community is under great pressures and influence of the world’s point of view politically, morally and financially. The past 10 years has not been an easy one for our church, however we look back with thankfulness in our heart, for God has been with us! It is a special privilege when we can give thanks to God for the hard times as well as the good times, but most importantly, to give thanks to God in all situations. It is not said in vain, that all things are for the benefit of the believer and prayer changes things.

During our years of service we have seen miracles through prayer, life changing events, but also heartaches and much sorrow, illness and death. Still during these events many times we witnessed God’s presence, His ever-helping hand and mercy. We have a wonderful God! Our tireless efforts never went in vain and although sometimes it took many years to see any results for our earnest prayer or work, we never lost hope. Our mission is what Christ had given to us as a great commission, as well as a conditional promise in Matt 28:19-20.

“Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you always, to the very end of the age.”

This commandment and commission is for all of us to do and to be involved with. Christ showed us an example with his life. He continued to help people physically and spiritually and taught them about the attributes of God: love, grace, care, faithfulness and justice. We too need to do the same! We need to help the helpless, the sick and all who God sends in our way, never forgetting to let people know of the great love and sacrifice which God made for you and for me to be saved according to the scriptures written in John 3: 16-18:

“For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God’s one and only Son.”

We do not have a church building of our own, but we have a big task and mission. Our service in the community is a demanding task, which we try to fulfill as best humanly possible. You being with us today is part of our mission.

We gratefully acknowledge and thank the Campus Crusade in Christ Christian Organization and Dr. Joseph Csabai that for the first time in Western Canada and the USA a film is able to be handed out called “The Life of Jesus” in both Hungarian and English, to be obedient to the commission of Jesus. The Hungarian Reformed Church of Vancouver had a special desire to commemorate its 10th year in God’s Service and its mission and distribute this film free of charge. As you return to your homes and finished watching this movie, our prayer is that you would be blessed and be enriched in faith and inspirit as well as become a blessing by passing the movie on to others.

Dear Friends, we ask you to stand with us and continue to help us prayerfully and financially, so that you would become partners and enable us to continue our God given mission with in the Hungarian-Canadian Community. The “Life of Jesus” film is given free, however we gratefully accept any donation to cover the costs. For your kind donation an official Income Tax receipt will be issued at the end of the fiscal year.

Checks may be made out to the:

Hungarian Reformed Church of Vancouver

Sent to our office: 7159 McKay Ave., Burnaby , BC , V5J 3S6

We will continue to carry this film and it can be picked up or sent in DVD or VHS format. To order or for further information please contact Rev. Louis Fabian or his wife Elizabeth by telephone: +1 (604) 321-4226.

The Lord bless you and keep you from harm. The Lord watch over your life in your comings and goings. The Lord be kind and gracious to you. May his love fill your heart and give you peace now and forevermore. Amen.